För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Det svåra samtalet

Personalavdelningen på en kommunal förvaltning gav Framtidens Ledare i uppgift att utveckla gruppens förmåga att möta sina medarbetare på ett framgångsrikt sätt vad gäller att hålla svåra samtal. Målet med utbildningsinsatsen var att skapa en sund förståelse för mellanmänskliga relationer, framför allt i samtalssituationer. Under utbildningen lyftes frågor som: Vad är det som gör att vissa samtal är svårare än andra? Varför har vi lättare att nå fram till vissa personligheter än andra? Genom praktiska övningar fick deltagarna träna på att genomföra svåra samtal på ett respektfullt och effektivt sätt. En utgångspunkt var att ökad självkännedom och förståelse för sina egna reaktioner ger bättre förutsättningar för att bemöta andra med empati. Att lära sig om och träna sin färdighet i att hålla svåra samtal kan underlätta vardagen för både chefer och medarbetare.

Tidigare uppdrag

På den här sidan kan du läsa om ett antal av de uppdrag som Framtidens Ledare har utfört i samarbete med kommuner eller organisationer. Eftersom våra olika uppdragsgivare har haft vitt skilda behov och förutsättningar är variationen bland insatserna stor, både vad gäller omfattning och utvecklingsområde. Det kan röra sig om enstaka utbildningspass eller om årslånga program. I  vissa fall deltar bara en viss avdelning eller grupp i organisationen och i andra fall är hela verksamheten involverad. Exemplen nedan är ett axplock och visar endast en del av bredden i våra uppdrag. Vår förhoppning är att de också kan illustrera den mångfald av möjligheter som ledarutveckling kan innebära. Hör av dig till oss, så kan vi tillsammans utforma en insats som passar just din verksamhet.

Utvärdering av organisationsförändring

I en av GRs medlemskommuner genomförde Framtidens Ledare en utvärdering av upplevda effekter av en större organisationsförändring i en förvaltning. Ledningen upplevde att de tänkta effekterna uteblivit och att organisationen inte fungerade effektivt på gruppnivå. Syftet med översynen var dels att kartlägga organisationsmedlemmarnas upplevelse av organisationsförändringen, dels att ta fasta på medlemmarnas önskemål för framtiden. Utvärderingen resulterade i en skriftlig rapport och en presentation av medlemmarnas upplevelser samt en handlingsplan med rekommendationer för fortsatt arbete.

Årlig utbildning för nya chefer

Framtidens Ledare har ett årligt uppdrag att under tre heldagar arbeta med ledarutveckling för en av medlemskommunernas nya chefer. Denna satsning är en del i ett större program för kommunens nyanställda chefer. Syftet är dels att öka deltagarnas förståelse för organisationens värdegrund och syn på kommunikation samt ledar- och medarbetarskap, dels att bidra till att skapa en god grund för fortsatt utveckling med det personliga ledarskapet. Genom att alla nytillträdda chefer får samma utbildning stärks samsynen och det interna arbetet med att upprätthålla en positiv och stark gemensam kultur underlättas avsevärt.

Kommunikationsutbildning i tre steg

I en av GRs medlemskommuner genomförde Framtidens Ledare en förvaltningsövergripande insats som syftade både till att utveckla de enskilda medarbetarnas sätt att kommunicera och till att förbättra kommunikationen mellan förvaltningens olika organisationsnivåer. Ett viktigt led i insatsen var att aktualisera och öka medarbetarnas förståelse för förvaltningens kommunikationsplan. Planen genomlystes och levandegjordes i en deltagaraktiv, upplevelsebaserad workshop med chefer och ansvariga, för att de i sin tur skulle kunna utbilda övriga medarbetare. Utbildningen genomfördes i tre steg. Först hölls en teoretisk genomgång om kommunikation, därefter genomfördes workshopen med förvaltningen och till sist hölls en avslutande uppsamling för reflektion och återkoppling av resultat.

Program för personligt ledarskap

Framtidens Ledare arbetade under en tvåårsperiod med att utveckla 40 chefer i en av medlemskommunerna. Målet med insatsen var att deltagarna skulle stärkas i sin ledarroll och utveckla sitt personliga ledarskap. Det processinriktade programmet gav ökade kunskaper om förväntningarna på ledare inom den aktuella organisationen, mot bakgrund av den ledardeklaration och de mål som fanns för verksamheten. Varje deltagare fick inledningsvis genomgå en personlig profilanalys, inklusive ett individuellt uppföljningssamtal. Utifrån profilanalyserna sattes målen för den individuella utvecklingen. Under hela programmet varvades den individuella ingången med såväl grupp- som organisationsperspektiv. Parallellt arbetade varje deltagare fram sin personliga ledarplattform, vilken redovisades under avslutningsdagen.

Utbildning av ledningsgrupp

Framtidens Ledare arbetade under ett drygt års tid med utveckling av en ledningsgrupp. Syftet var dels att lägga grunden för en samsyn kring gruppens arbete, ledning och styrning, dels att utveckla en tydlig struktur och ansvarsfördelning i en verksamhet präglad av målstyrning på olika nivåer. Insatsen genomfördes i två steg. Först fick samtliga deltagare genomgå en beteendeanalys med efterföljande coachande samtal och gruppaktiviteter, i syfte att skapa förståelse för individuella skillnader och likheter vad gäller behov och kapacitet. Därefter tog själva utbildningen vid. Utvecklande ledarskap, konflikthantering, förändringsarbete och kommunikation var några av de ämnen som berördes. Allt med utgångspunkt från gruppens erfarenheter, behov och önskemål.